Đảng bộ Xã Nhân Thắng thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/06/2018 17:03 Số lượt xem: 294

Đảng bộ xã Nhân Thắng hiện có 492 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trong đó có 7 chi bô nông thôn và 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ doanh nghiệp. Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội phụ nữ xã Nhân Thắng trồng hoa bảo vệ môi trường

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về Học tập và làm theo Bác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác theo chuyên đề hàng năm. Trong quá trình thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng và chính quyền hàng năm, có biểu dương gương người tốt, việc tốt một cách kịp thời.

Đặc biệt trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã Nhân Thắng đã bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện đề ra cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vấn đề cấp bách ở nông thôn hiện nay. Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao cho Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Hàng tuần, vào ngày thứ 7 tổ chức dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, tổ vệ sinh các thôn thu gom rác thải 2 ngày một lần tập kết rác thải đúng nơi quy định để xử lý. Vì vậy, đã tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch- đẹp hơn. Đến nay, tỉ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt gần 90%; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 83,7%; tuyên truyền, vận động những gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng công trình bioga xử lý chất thải. Ở các thôn, tại các xứ đồng đã đặt các thùng chứa rác thải là các bao ni lông, chai lọ thuốc BVTV, hạn chế tình trạng vứt vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV ra mương nước. Đảng bộ xã đã họp triển khai nghị quyết và giao UBND xã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhân tháng hành động vệ sinh ATTP, các ngày lễ, tết đồng thời lồng ghép tại các hội nghị để cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Đã có trên 70% số hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về kiến thức vệ sinh ATTP, tỷ lệ hộ tiêu dùng có kiến thức vệ sinh ATTP là 100%. Đến nay, 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa thôn, và xây dựng xong hệ thống thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư, các trường học đều được xây dựng đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn theo tiêu chí NTM.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tiếp theo Đảng bộ xã Nhân Thắng đã đề ra một số giải pháp: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các khâu đột phá. Trong đó tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe và đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đề cao vai trò của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức tuyên truyền tại địa phương để mọi tổ chức, mọi cá nhân nhận thức rõ về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công việc cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Nghị quyết HĐND xã đề ra trong năm 2018.

Xuân Thủy