Gia Bình chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW

16/10/2020 14:53 Số lượt xem: 122

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong huyện được nâng lên và chuyển biến tích cực. Công tác dân vận đã được chú trọng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các Dự án trên địa bàn huyện được khởi công xây dựng đúng thời gian quy định

Ban Dân vận huyện ủy đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác tôn giáo, nhất là thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 03 ngày 13-5-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tùy vào điều kiện thực tế để ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của địa phương. Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tập trung đổi mới theo hướng gần dân, sát với thực tiễn. UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân vận, xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... Cũng từ đây nhiều mô hình dân vận khéo ra đời và được nhân rộng tại cơ sở, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.Thể hiện rõ nét nhất chính là kết quả của công tác cải cách hành chính, với việc Gia Bình đã đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Hành công cấp huyện và Bộ phận “một cửa” cấp xã, góp phần nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trước thời hạn hơn 95%, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng  được chú trọng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thực hiện tích cực. Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân.
Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. UBND các cấp đã ban hành lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, trình độ, năng lực làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC; đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết khác để phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tiếp hàng nghìn lượt công dân. Các công dân đến khiếu nại và phản ánh, kiến nghị có nội dung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân. Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân được tăng cường. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện  đã tổ chức hàng trăm hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là về các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những địa phương có vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài... Thông qua trao đổi, đối thoại, người dân đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chính quyền cũng tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW “Về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”  đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của địa phương. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,2%. Hằng năm, tỷ lệ  gia đình văn hóa, làng văn hóa đạt hơn 90%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Gia Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong mối quan hệ với nhân dân. Đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Xuân Thủy