Gia Bình thực hiện tốt Nghị quyết số 26/NQ-TW

22/10/2019 21:17 Số lượt xem: 149

Nghị quyết số 26/ NQ-TW (Hội nghị Trung ương 7, khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã nêu rõ: Phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế.  Thực hiện nội dung Nghị quyết số 26, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở của Gia Bình đã triển khai nhiều chương trình, đề án khuyến khích phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn.

Sản phảm của Công ty TNHH dược liệu Việt Kết xã Thái Bảo

Theo đó, trong mỗi giai đoạn huyện Gia Bình đều xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung đầu tư, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Cụ thể như: giai đoạn 2010-2015 phát triển các ngành nghề mới nhằm xóa đói giảm nghèo; giai đoạn 2015-2018  phát triển nhân rộng các ngành nghề, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; từ năm 2019 trở đi phát triển các ngành nghề theo hướng “ Mỗi xã – thị trấn một sản phẩm”, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi ban hành, các chương trình, đề án đã đi vào cuộc sống và có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ CN-TTCN, dịch vụ, thương mại của địa phương phát triển. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp nhằm khuyến khích phát triển, mở rộng mạng lưới thương mại dịch vụ. Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm cũng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, huyện đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm truyền thống đúc đồng Đại Bái và tre trúc Xuân Lai.

Đặc biệt, ngày 30/9/2019 vừa qua, tại quyết định số 1498 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2020, huyện Gia Bình cũng góp mặt nhiều sản phẩm tiêu biểu đó là:  Rượu nếp cái hoa vàng, Rượu nếp trắng của hộ kinh doanh Đoàn Công Sơn, xã Nhân Thắng ; Rượu thượng hạng Kinh Bắc - HTX nông nghiệp sạch Việt Nam, xã Quỳnh Phú; Tỏi ngâm dấm , Tỏi đen 1 nhánh  của Công ty TNHH Nano Care R&D, xã Xuân Lai; Cao dầu gội Hà Thủ Ô, Tinh dầu Hương Thảo và Nước cốt lá trầu không Việt Kết – của Công ty TNHH dược liệu Việt Kết, xã Thái Bảo. Đây sẽ là cơ hội để huyện Gia Bình quảng bá thêm nhiều sản phẩm chất lượng, có tiềm năng, từ đó phát triển mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương ./.

Lê Hà