Phong trào xây dựng làng văn hóa khu dân cư văn hóa ở Quỳnh Phú

09/01/2019 16:03 Số lượt xem: 255

Phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa của xã Quỳnh Phú trong những năm qua được phát triển rộng khắp trong toàn huyện và trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng cả về số lượng và chất lượng, được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

Hệ thống đường giao thông được xây dựng mới

Phong trào xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; đã thực sự phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, toàn xã có 6/6 Làng đạt danh hiệu Làng, xã đạt văn hóa, 1.729 hộ đạt GĐVH. Thành quả của phong trào xây dựng Làng văn hóa tác động tích cực đến đời sống văn hóa xã hội, kinh tế và ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Nét nổi bật ở các Làng, khu dân cư văn hóa là quy ước đã được đưa vào cuộc sống và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo thành ý thức tự quản chặt chẽ ở cơ sở. Nội dung các quy ước đều có sự kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục trong ma chay, cưới xin lễ hội, phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh. Việc xây dựng quy ước được thực hiện đúng quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hàng năm, các khu dân cư đều có sự bổ sung quy ước, hương ước đảm bảo phù hợp với sự phát triển của địa phương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm, đưa vào Nghị quyết để thực hiện. Số hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa hàng năm ở các khu dân cư văn hóa đạt cao. Việc thực hiện điện táng, hỏa táng người quá cố, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường được đông đảo người dân hưởng ứng100% hộ gia đình có nhà tắm, sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao sức khỏe cũng như giá trị về tinh thần cho người dân.Thiết chế nhà văn hóa được quan tâm nâng cấp và xây mới với số tiền hàng chục tỷ đồng. Việc thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội được cụ thể hóa bằng các điều khoản trong quy ước và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng.Công tác khuyến học được quan tâm từ các gia đình, dòng họ đến cộng đồng làng, xã. Đến nay, 100% các làng có quỹ khuyến học, trên 80% dòng hộ có quỹ khuyến học khuyến tài. Số lượng học sinh đạt khá giỏi ngày càng cao. Hàng năm, số lượng đỗ vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được nâng cao. Việc phát triển kinh tế ở các khu dân cư văn hóa được cán bộ và nhân dân đặt biệt quan tâm chú trọng và tìm nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả như chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, phát triển nông sản hàng hóa. Các ngành nghề phụ, ngành nghề truyền thống ở KDC văn hóa được khôi phục và phát triển. Hạ tầng giao thông được nâng cấp trải nhựa và bê tông đạt cao. Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, 100% các làng đều có tổ hòa giải, hàng năm đều có báo cáo sơ kết về công tác hòa giải trong hội nghị tổng kết khu dân cư văn hóa hàng năm. Trong năm qua các khu dân cư văn hóa đều được công nhận là an toàn về an ninh trật tự. Như vậy, có thể nói phong trào xây dựng Làng văn hóa đã tác động mạnh mẽ sâu rộng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, Hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của xã ngày càng phát triển.

Xuân Thủy