UBND huyện Gia Bình- tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21/01/2021 07:47 Số lượt xem: 129

UBND huyện Gia Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện, phó ban HĐND huyện, thường trực UB MTTQ huyện, chánh văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện.

UBND huyện triển khai công tác bầu cử

Hội nghị đã thông qua quyết định số 135-QĐ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về thành lập ủy Ban bầu cử cấp huyện gồm 15 đồng chí và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử. Cùng với đó, hội nghị cũng quán triệt, triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cử tri toàn huyện để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (ngày 23 tháng 5 năm 2021) thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong lựa chọn và giới thiệu người ra ứng cử. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp, quy hoạch cán bộ, hướng dẫn của cấp trên với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu, lựa chọn để bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử. Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

 

Xuân Thủy