Thông tin liên hệ

13/01/2016 08:10 Số lượt xem: 418

A. HUYỆN ỦY

 1. Văn phòng huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Dũng

- Điện thoại: 3556.234

2. Ban Tổ chức huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Đăng Huy

- Điện thoại: 0912.366.714

3. Ban Tuyên giáo huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Xuân Đoàn

- Điện thoại: 0912.731.052

4. Ban Dân vận huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Trịnh Đình Lơ

- Điện thoại: 3556.275

5. Ban Ủy ban kiểm tra huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng ban: Lê Đình Hiếu

- Điện thoại: 0919.594.012

 

 

B. HĐND HUYỆN

1. Thường trực HĐND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Ban Kinh tế xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Ban Pháp chế

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 3.556.033

- Email: vp.gb@bacninh.gov.vn

 

C. UBND HUYỆN

 

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Lương Trung Hậu

- Điện thoại: 02413.556.078

- Email: giabinh@bacninh.gov.vn

I. Phòng Chuyên môn

2. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Luyến

- Điện thoại: 0912.788.350

- Email: ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài Chính

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Lương Tuấn Đức

- Điện thoại: 3.556.298

- Email: ltduc.gb@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Hồng Phúc

- Điện thoại: 3.556.014

- Email: nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Đức Bình

- Điện thoại: 0982.544.919

- Email: ndbinh.gb@bacninh.gov.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Bùi Thế Sẫm

- Điện thoại: 0988.897.343

- Email: btsam.gb@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Vũ Văn Quý

- Điện thoại: 0983.124.878

- Email: vvquy.gb@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Ngọc Cường

- Điện thoại: 0915.009.829

- Email: nncuong.gb@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Chí Hải

- Điện thoại: 0912.787.189

- Email: nchai.gb@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Khắc Lạng

- Điện thoại: 0912.767.440

- Email: nklang.gb@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Hải

- Điện thoại:02413.556.818

- Email: nvhai.gb@bacninh.gov.vn 

12. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Lưu Văn Thuật

- Điện thoại: 0987.329.979

- Email: lvthuat.gb@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trưởng Đài: Nguyễn Gia Toản

- Điện thoại: 0982.476.189

- Email: ngtoan.gb@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Giám đốc: Trần Đình Thăng

- Điện thoại: 3556.841

- Email: tdthang.gb@bacninh.gov.vn

3. Trung tâm dạy nghề

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Thụy

- Điện thoại:  0988.084.543

- Email: nqthuy.gb@bacninh.gov.vn

4. Trạm Khuyến nông

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

- Trạm Trưởng: Nguyễn Văn Lý

- Điện thoại: 3.812.788

- Email: tkn.gb@bacninh.gov.vn