Tổ chức bộ máy UBND huyện

17/12/2015 08:44 Số lượt xem: 644

 

1. Đ/c:  Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.027

Email: ddmach.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Đ/c:  Trịnh Đình Quỹ

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.025

Email: tdquy.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Đ/c: Nguyễn Văn Định

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.028

Email: nvdinh.gb@bacninh.gov.vn