Gia Bình: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đại biểu HĐND xã, thị trấn

12/10/2021 16:27 Số lượt xem: 42

Sáng 12/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Gia Bình tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh thuộc đối tượng 4 cho 70 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các xã, thị trấn. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Bá Tài, phó chủ tịch TT-UBND huyện, Chủ tịch hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện; các đồng chí thành viên hội đồng GDQP&AN huyện.


 

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng - An ninh, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, biển Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh và về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

       Lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt nâng cao nhận thức cho các đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’’; hiểu rõ âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình’’ bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các mạng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong các tổ chức; thực hiện theo cương vị công tác, tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ và nhân dân góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Xuân Thủy