Giao ban khối Đảng, đoàn thể quý IV năm 2021

07/01/2022 15:02 Số lượt xem: 174

Chiều ngày 5/1, Khối Đảng, đoàn thể huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Định, phó Bí thư TTHU.


 

Trong quý IV/2021, các cơ quan Đảng trực thuộc huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu với huyện ủy trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Tuyên truyền các kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền về kết quả, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19...  MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Nguyễn Văn Định ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể huyện trong quý IV. Về nhiệm vụ thời gian tới dự báo tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ yêu cầu các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan Khối Đảng tiếp tục quán triệt tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, truyền cảm hứng, thuyết phục đoàn viên, hội viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng các công việc của từng bộ phận, từng cơ quan, đơn vị; Tiếp tục rà soát các văn bản, quy định ở các cơ quan, đơn vị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới; Tăng cường công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, sửa đổi quy chế phối hợp cho phù hợp; Tiếp tục tham mưu BCH Đảng bộ huyện các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Trong quý IV/2021, các cơ quan Đảng trực thuộc huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu với huyện ủy trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Tuyên truyền các kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền về kết quả, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19... MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Nguyễn Văn Định ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể huyện trong quý IV. Về nhiệm vụ thời gian tới dự báo tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ yêu cầu các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan Khối Đảng tiếp tục quán triệt tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, truyền cảm hứng, thuyết phục đoàn viên, hội viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng các công việc của từng bộ phận, từng cơ quan, đơn vị; Tiếp tục rà soát các văn bản, quy định ở các cơ quan, đơn vị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới; Tăng cường công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, sửa đổi quy chế phối hợp cho phù hợp; Tiếp tục tham mưu BCH Đảng bộ huyện các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.