Hội nông dân

14/01/2016 03:26 Số lượt xem: 1223

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Hội nông dân

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy:
 
 

1. Đ/c Hoàng Văn Sơn

 

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại : 

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Hòa

Phó Chủ tịch

Điện thoại: 

 

II. Vị trí, chức năng

a/ Chức năng:

- Vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, cụ thể là:

+ Tham gia xây dựng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

+ Lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên có đủ tiêu chuẩn để Đảng xem xét, kết nạp; tham gia các cơ quan Nhà nước, đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên.

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, cụ thể là: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương chính sách và các biện pháp giải quyết những bức xúc vướng mắc trong sản xuất và đời sống của nông dân.

   b/ Nhiệm vụ:

1- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức học tập nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội.

2- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Các cấp Hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn; tham gia xây đựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3- Tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ các quyền và lới ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Các cấp Hội có chính kiến, chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp những chủ trương, biện pháp đáp ứng đòi hỏi chính đáng của nông dân.

   5- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng phát triển với tổ chức nông dân tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ thuộc các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.