Lãng Ngâm- 98,3% số hộ gia đình văn hoá

06/12/2023 14:31 Số lượt xem: 89

Xây dựng gia đình văn hoá là nội dung có vị trí quan trọng trong việc xây dựng LVH, do vậy Phong trào đã được nhân dân xã Lãng Ngâm đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện.


 

Đại đa số các hộ gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH; có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2023, BCĐ xã đã tập trung chỉ đạo đưa phong trào xây dựng GĐVH đi vào chiều sâu; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hoá; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu LVH. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hoá đảm bảo dân chủ, công khai; không chạy theo thành tích. Năm 2023, toàn xã có 2.172/2.225 hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt GĐVH. Kết quả bình xét cuối năm có 2.135 hộ đạt GĐVH đạt 98,3% tổng số hộ đăng ký.

Xuân Thuỷ