Liên đoàn lao động

14/01/2016 02:55 Số lượt xem: 41

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Liên đoàn lao động

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

 

2. Đ/c Nguyễn Đình Kiên

 

Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ

Điện thoại : 0966.078.069
 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN KIỂM TRA- LĐLĐ HUỴÊN KHOÁ VIII

(Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

------------------

          - Căn cứ Điều lệ công đoàn Việt Nam.

          - Căn cứ Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện Gia Bình khoá VIII nhiệm kỳ 2012-2017.

Ban chấp hành LĐLĐ huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) xây dựng quy chế hoạt động của BCH, BTV,UBKT như sau:

            A/. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH VÀ CÁC UỶ VIÊN BCH:

          I- Đối với ban chấp hành:

          1- Ban chấp hành LĐLĐ huyện thay mặt Đại hội lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của công đoàn các cấp..

          Ban chấp hành LĐLĐ huyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách biểu quyết theo đa số.

          2- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khoá VIII:

          - Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành LĐLĐ huyện với UBND huyện và các cơ quan, ban ngành đoàn thể có liên quan.

          - Tổ chức động viên CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống cán bộ CNVC-LĐ góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu " Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh".

          - Tổ chức động viên CNVC- LĐ phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền,  lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC- LĐ. Động viên CNVC- LĐ tích cực học tập chính trị, văn hoá, KHKT nâng cao hiểu biết về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Thường xuyên quan tâm đến hoạt động của ban Nữ công, đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

          3- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, huyện uỷ Gia Bình cùng với chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống CNVC- LĐ. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT,BHTN, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động...

          4- Đình kỳ nghe báo cáo của Ban thường vụ, UBKT để theo dõi và chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII.

          II- Đối với các uỷ viên Ban Chấp hành:

         1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chấp hành quy định, tích cực đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành, nêu cao tinh thần phê và tự phê, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong BCH.

         2. Không ngừng rèn luyện, tích cực học tập để nâng cao nhận thức năng lực và trình độ của bản thân, gương mẫu thực hiện và vận động tuyên truyền phổ biến kịp thời Nghị quyết của Đại hội công đoàn huyện lần thứ VIII, nghị quyết của BCH tới CNVC- LĐ nơi mình công tác và các đơn vị được phân công, đề xuất biện pháp tham gia vào sự lãnh đạo của BCH đối với việc thực hiện nghị quyết.

        3. Đi sâu đi sát cơ sở để tìm hiểu lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của CNVC- LĐ, chủ động cùng với tổ chức công đoàn, cấp uỷ đảng, phối hợp với chính quyền để giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của CNVC- LĐ và vận động quần chúng tham gia, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

        4. Ba tháng 1 lần mỗi đồng chí uỷ viên BCH báo cáo kết quả công việc được phân công và phản ánh kịp thời những vấn đề đột xuất nảy sinh về thường trực LĐLĐ huyện.

         III- Chế độ làm việc của BCH

          1. Chế độ hội họp:

         - Họp BCH: 3 tháng 1 lần vào tháng cuối quý, thời gian cụ thể do thường trực LĐLĐ huyện bố trí và thông báo.

         - Ngoài ra có thể họp đột xuất do LĐLĐ tỉnh và TT huyện uỷ yêu cầu.

        2. Những vấn đề đưa ra tập thể BCH:

       - BCH thảo luận bàn bạc, quyết định những chủ trương, biện pháp lớn nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết công đoàn các cấp.

      - Báo cáo  quí, 6 tháng và tổng kết năm, phương hướng nhiệm vụ công tác năm, phân công nhiệm vụ uỷ viên BCH.

     - Báo cáo các chuyên đề lớn trọng tâm của phong trào CNVC- LĐ và hoạt động tổ chức Công đoàn huyện.

      - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội công đoàn huyện hết nhiệm kỳ 2017- 2022.

B/. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC UỶ VIÊN BTV

           I. Đối với uỷ viên Ban thường vụ:

           - BTV có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCH.

         - Tổ chức, chỉ đạo, thực hiện theo dõi kiểm tra sơ, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của LĐLD tỉnh, Nghị quyết của huyện uỷ và của BCH LĐLĐ huyện. Quyết định những nội dung công tác cần thực hiện kịp thời giữa 2 kỳ họp của BCH.

          - Thay mặt BCH LĐLĐ huyện tham gia các hoạt động chính trị xã hội của khối dân vận huyện.

         - Chỉ đạo xây dựng kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động của hệ thống công đoàn huyện.

       - Tổ chức thành lập công đoàn ngoài quốc doanh trên cơ sở nguyên tắc, qui định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

        - Báo cáo với BCH những công việc BTV đã giải quyết giữa 2 kỳ họp của BCH.

         II. Đối với Chủ tịch LĐLĐ huyện

         1. Là người đứng đầu BCH, BTV do BCH LĐLĐ huyện bầu ra, chịu trách nhiệm trước LĐLĐ tỉnh và huyện uỷ về phong trào CNVC- LĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn trong huyện.

        2. Nắm vững nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước, Tổng liên đoàn, LĐLĐ tỉnh và huyện uỷ, vận dụng tổ chức thực hiện trong phong trào CNVC- LĐ và hoạt động công đoàn trong huyện, nghiên cứu chỉ đạo công tác công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH của huyện theo chức năng.

         3. Quy định những vấn đề cần thiết để thực hiện kịp thời chủ trương của LĐLĐ tỉnh và huyện uỷ, giải quyết những vấn đề cấp bách về sản xuất và đời sống, báo cáo tại phiên họp gần nhất.

          4. Thay mặt BCH LĐLĐ huyện tham gia các cuộc họp do LĐLĐ tỉnh, huyện uỷ, UBND huyện tổ chức và phối hợp với các  tổ chức đoàn thể khác trong huyện chỉ đạo các hoạt động xã hội.

          5. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và báo cáo các Nghị quyết của BCH, BTV. Duyệt các Nghị quyết của BCH, BTV trước khi ban hành và giải quyết những vấn đề về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.

          III. Đối với Phó chủ tịch:

          1. Phó Chủ tịch:

          * Phó Chủ tịch chuyên trách:

          - Là người giúp đồng chí Chủ tịch điều hành các hoạt động của BTV, BCH và giải quyết các công việc khi Chủ tịch ủy quyền.

          - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và BTV về những việc được phân công phụ trách.

          - Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp hoạt động trong phạm vi được phân công phụ trách, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, quyết định của BTV, BCH.

          * Phó chủ tịch kiêm nhiện:

         - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và BTV về những việc được phân công phụ trách

        - Trực tiếp là chủ tịch công đoàn giáo dục huyện có nhiệm vụ phụ trách, theo dõi chỉ đạo hoạt động của công đoàn giáo dục huyện và các công đoàn khối giáo dục toàn huyện.

       - Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp hoạt động trong phạm vi được phân công phụ trách, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, quyết định của BTV, BCH

         IV. Đối với uỷ viên Ban thường vụ LĐLĐ huyện:

         -  Tham gia các quyết định của BTV trong việc giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn BTV giữa 2 kỳ họp BCH.

         -  Cùng tập thể BTV chuẩn bị nội dung các hội nghị của BCH LĐLĐ huyện.

        -  Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của BTV, BCH về lĩnh vực chuyên đề được phân công, thay mặt BTV giảI quyết các công việc về lĩnh vực chuyên đề  trên cơ sở các quyết định của tập thể.

        - Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, có trách nhiệm thực hiệ sự phân công của Chủ tịch về một số công việc cần thiết khác.

       - Tham gia ý kiến với các thàh viên trong BTV, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành viên đó có liên quan đến lĩnh vực, công việc mình phụ trách.

         V. Chế độ hoạt động của BTV:

          1. Ban thường vụ LĐLĐ huyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

         2. BTV họp mỗi tháng 1 lần vào cuối tháng (cụ thể do cơ quan thường trực quy định). Những trường hợp cần thiết  sẽ họp bất thường.

         3. Nội dung hội nghị phải được Chủ tịch, phó chủ tịch chuẩn bị chu đáo, những vấn đề cần thiết có văn bản gửi cùng giấy triệu tập ít nhất trước 2 ngày.

        - Các đồng chí uỷ viên thường vụ phải nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia tại hội nghị. Sau các vấn đề thảo luận người chủ trì có kết luận thông qua tập thể có những ý kiến chưa thống nhất cao được bảo lưu song chấp hành nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

       - Các  kỳ sinh hoạt bàn chuyên đề thì đồng chí phụ trách chuyên đề chịu trách nhiệm báo cáo trước thường vụ.

        - 6 tháng có nhận xét tự phê bình và phê bình sự chỉ đạo của BTV, cuối năm tự phê bình cá nhân từ Chủ tịch, phó chủ tịch và uỷ viên thường vụ.

       - Đảm bảo tính thống nhất cao trong chỉ đạo, các uỷ viên thường vụ chỉ được lấy danh nghĩa đại diện cho BTV khi giải quyết các công việc được phân công.

        - Các đ/c trong BTV phải thực hiện định kỳ đi cơ sở, trước hết là cơ sở được phân công, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của BTV, BCH LĐLĐ huyện, sâu sát cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất ý kiến chỉ đạo chung.

        VI. Những vấn đề đưa ra tập thể BTV:

        - Thông qua các văn bản, dự thảo trình trước hội nghị BCH.

       - Thông qua các văn bản của LĐLĐ huyện để báo cáo, đề nghị với LĐLĐ tỉnh với huyện uỷ, tham gia với UBND huyện về thực hiện các chính sách KT - XH, các chế độ chính sách có liên quan đến CNVC- LĐ.

        - Thảo luận quyết định những biện pháp thực hiện Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh, huyện uỷ của BCH LĐLĐ huyện, các báo cáo tổng kết, phương hướng công tác và các chuyên đề.

         - Quyết định khen thưởng và kỷ luật trong hệ thống công đoàn.

          C/. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKT:

          I. Đối với UBKT:

         1. Hướng dẫn tuyên truyền vận động CNVC- LĐ sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Thực hiện nội qui, quy định của đơn vị cơ quan, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

        2. Giúp BTV, BCH thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới khi tổ chức công đoàn có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của công đoàn.

        3. Phối hợp với cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn và CNLĐ.

         4. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

        5. Thường xuyên báo cáo hoạt động và đề xuất ý kiến xây dựng công tác kiển tra với LĐLĐ huyện và UBKT - LĐLĐ tỉnh.

          II. Đối với Chủ nhiệm UBKT:

        - Chủ nhiệm UBKT do BCH - LĐLĐ huyện bầu ra, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể của UBKT.

       - Căn cứ vào chủ trương công tác kiểm tra của LĐLĐ huyện theo từng thời gian để đề ra chương trình công tác và tổ chức thực hiện.

         - Giải quyết những đề nghị của đ/c làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

         - Xây dựng mối quan hệ phối kết hợp giữa UBKT với các ngành chức năng trong huyện.

         - Quyết định thời gian duy trì các cuộc họp của UBKT.

          III. Đối với các uỷ viên UBKT:

         - Thực hiện đầy đủ các chương trình công tác được phân công.

        - Tham gia các buổi họp UBKT, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của UBKT.

         - Nắm tình hình công tác kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra khi được Chủ nhiệm phân công.

        - Có trách nhiệm đề xuất với UBKT những nội dung, chương trình công tác và hoạt động của UBKT.

          IV. Chế độ hoạt động của UBKT:

         1. UBKT - LĐLĐ huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, biểu quyết theo đa số.

         2. Hội nghị thường kỳ của UBKT theo thời gian hội nghị thường kỳ của BCH - LĐLĐ huyện nhằm:

        - Nghiên cứu quán triệt bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết của BCH - LĐLĐ huyện và chương trình công tác của UBKT - LĐLĐ tỉnh.

        - Kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình công tác và quyết định chương trình công tác của UBKT - LĐLĐ huyện.

         3. Các uỷ viên của UBKT được tham dự các hội nghị của BCH - LĐLĐ huyện và được mời dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu công đoàn huyện.

         4. Kiến nghị với BTV những biện pháp để sửa chữa kịp thời những thiếu sót về tài chính, tài sản và giải quyết những khiếu nại tố cáo của đoàn viên, CNVC- LĐ.

        5. Những kiến nghị của UBKT không được giải quyết thì UBKT báo cáo với BCH - LĐLĐ huyện hoặc UBKT cấp trên để giải quyết.

         Trên đây là những vấn đề cơ bản về quyền hạn và chế độ  hoạt động của BCH, BTV và UBKT - LĐLĐ huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017) đã được Hội nghị BCH LĐLĐ huyện thông qua.