Phòng Kinh tế và Hạ tầng

04/01/2016 01:12 Số lượt xem: 1827

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: pktht.gb@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

 

 

1. Đ/c Trịnh Minh Trường

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0972.139.789

Email: tmtruong.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Đ/c Vũ Quang Thuận

 

Chức vụ : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0912.034.150

Email: vqthuan.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Đ/c Nguyễn Huy Sao

 

Chức vụ : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.777.026

Email: nhsao.gb@bacninh.gov.vn

 

III. Vị trí, chức năng

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thi, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, khoa học Công nghệ, Công nghiệp TTCN, thương mại, hạ tầng kỹ thuật đô thị (Gồm: Cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, rác thải sinh hoạt, bến, bãi đỗ xe đo thị trên địa bàn huyện).

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng

1.Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện ra các van bản hướng dẫn, quản lý và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật các quy định do nhà nước và các cấp ban ngành thuộc các lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Khoa học công nghệ, Công nghiệp TTCN, Thương mại và một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, các sở ban ngành giao.

2. Trình UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình kế hoạch cụ thể về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp TTCN, thương mại trên địa bàn huyện và tiến hành tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3.Tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học, xây dựng hệ thống thông tin lưu chữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực được giao.

4. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

5. Thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng trình UBND huyện quyết định và kiểm tra việc thực hiện.

6. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trên các lĩnh vực được giao và tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ, quản lý công trình hạ tầng.

7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cảo về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, khoa học công nghê, công nghiệp TTCN, thương mại theo quy định của Pháp luật và một số vấn đề phát sinh khác khi được UBND huyện giao.  

8.Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Uỷ ban nhân dân huyện giao.