Phòng Văn hóa và Thông tin

04/01/2016 06:43 Số lượt xem: 1568

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: pvhtt.gb@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

 
 
1. Đ/c Nguyễn Hồng Phúc
 

Huyện ủy viên

Trưởng phòng

Điện thoại : 0982.878.032

Email: nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

 
 
2. Đ/c Nguyễn Thi Kim Dung
 

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 0912.424.077

Email: ntkdung.gb@bacninh.gov.vn

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN

I- VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

Phòng Văn hóa và thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

II- Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung đối với các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

1.1. Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, Chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính xã hội hóa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

1.2.  Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

1.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật , quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý Nhà nước và được giao.

1.4. Giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

1.6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

1.7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

1.8. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

1.9. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND cấp huyện.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

2.1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư"; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện và các Trung tâm văn hóa - thể thao, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn huyện.

2.3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn riêng đối với các lĩnh vực thông tin và tryền thông:

3.1. Giúp UBND cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND cấp huyện.

3.2. Giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

3.3. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND cấp huyện.

3.4. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.5. Giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

4.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III- TỔ CHỨC:  

a.   Lãnh đạo Phòng: Gồm có Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng chịu trách nhiệm theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt , 01 Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

- Việc bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn, chức danh do UBND tỉnh ban hành và quy định của pháp luật; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

b.   Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức chuyên môn:

- Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Phòng được bố trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao. 

- Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự quản lý và điều hành của Trưởng phòng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công đảm nhiệm. 

Trên đây là Quy chế hoạt động của Phòng Văn hóa và thông tin huyện, được thông qua Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn. Đề nghị cán bộ, công chức cơ quan tổ chức thực hiện.

 

-