Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

12/10/2021 08:16 Số lượt xem: 172

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.


 

Tại điểm cầu Gia Bình, đồng chí Nguyễn Thị Hà, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các cơ quam, đoàn huyện dự.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Theo đó, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, dưới dự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những việc đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau hội nghị, các Đảng bộ trực thuộc huyện ủy, khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, xong trước ngày 25/10/2021. Đồng thời, chủ động xây dựng Dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2021 để tập trung khắc phục hạn chế, tận dụng tốt thời điểm vàng trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo động lực, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư… nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần liên tục, kiên trì, cập nhật bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cụ thể khi triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Xuân Thủy