Thường trực HĐND

21/10/2015 02:20 Số lượt xem: 5190

 

1. Đ/c: Nguyễn Thế Khâm

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.089

Email: ntkham.gb@bacninh.gov.vn

 

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. Ban kinh tế xã hội HĐND huyện:

1. Đ/c Nguyễn Đức Luyến

 

UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Huyển ủy - Trưởng ban

Số điện thoại:

Email: ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

1. Đ/c Trần Thị Thúy

Phó trưởng ban

Số điện thoại: 0916.592.116

 Email: ttthuy.gb@bacninh.gov.vn

 

II. Ban pháp chế HĐND huyện

1. Đ/c Nguyễn Quang Ba

 

UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị - Trưởng ban

Số điện thoại:

Email: nqba.gb@bacninh.gov.vn

2. Đ/c Đỗ Xuân Thắng

Phó trưởng ban

Số điện thoại: 0912.713.176

Email: dxthang.gb@bacninh.gov.vn