Từ tháng 7/2022 sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện

27/06/2022 15:48 Số lượt xem: 96

Thực hiện văn bản số 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội theo định hướng của Chính phủ; từ tháng 7/2022, tỉnh Bắc Ninh sẽ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện.


 

Theo đó, tại quyết định số 273 ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng được chi trả là toàn bộ đối tượng người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần … từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền và kinh phí ngân sách tỉnh Bắc Ninh thực hiện chính sách đặc thù (nếu có). Phương thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt và hiện vật (nếu có). Thời gian triển khai: bắt đầu từ tháng 7/2022.

Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công thông qua Tổ chức dịch vụ Bưu chính công ích nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chi trả, đảm bảo tính chuyên nghiệp giữa cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý, giám sát, theo dõi, cập nhật đối tượng tăng, giảm với tổ chức cung cấp dịch vụ trong việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi của đối tượng hưởng an toàn, chính xác và thuận tiện nhất.

Ngành Bưu điện thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, kết hợp với chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công nhằm xây dựng một hệ thống chi trả chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thống tin hiện đại, có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội theo định hướng của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu: Tổ chức mạng lưới chi trả đến tận xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho Người thụ hưởng đi lại lĩnh tiền; đảm bảo địa điểm chi trả mới tối thiểu bằng và không xa hơn khoảng cách của các địa điểm chi trả trước đây. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công đúng chính sách, đúng chế độ, chi trả đủ số tiền, kịp thời, không gây phiền hà cho đối tượng hưởng. Đảm bảo thời gian chi trả cố định trong tháng đối với các chế độ chi trả hằng tháng. Ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo công tác chi trả chính xác, kịp thời, quản lý dữ liệu tập trung để phục vụ công tác quản lý./.

 

Lê Hà