Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

08/01/2016 08:27 Số lượt xem: 709

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

 

1. Đ/c: Nguyễn Thị Luân

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch

2. Đ/c Phan Huy Nhạ

 

Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0982.961.145

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác Mặt trận ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tham mưu cho Ban thường trực hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp mình và cấp trên. Cung cấp thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Tham mưu cho Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thỏa thuận; phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

- Tập hợp đề xuất với Ủy ban và Ban thường trực những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách, chế độ, đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét giải quyết nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, nhân sĩ, tri thức tiêu biểu…

- Triển khai thực hiện các đề tài, chuyên đề, đề án, dự án và tổng kết các mô hình, điển hình về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh hoặc do Mặt trận Tổ quốc cấp trên yêu cầu.

- Giúp Ban thường trực và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh điều hành mọi công việc cơ quan, châm lo xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản cơ quan, bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận, tham mưu công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận theo quy định của Nhà nước và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.