Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 14:42 Số lượt xem: 1058
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND thị trấn Gia Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: giabinh.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

 

1. Đ/c Hoàng Công Thời

 

Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại :

 

2. Đ/c Hoàng Thị Mến

 

Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0978.974.959

 

3. Đ/c Nguyễn Xuân Huy

 

Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại : 

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Phùng Xuân Điều Cán bộ ĐC – XD 0392632723
2 Hoàng Tiến Toàn Cán bộ Tư pháp 0389116799
3 Nguyễn Thị Thúy Cán bộ VHXH 0942025313
4 Nguyễn Thị Thơm Cán bộ Văn phòng 0369882386