Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 14:53 Số lượt xem: 833

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Bình Dương

- Địa chỉ: Bình Dương - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: binhduong.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy                            

 

1. Đ/c Lê Thanh Tùng

Chức vụ : Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0916.627.937

 

2. Đ/c Vũ Văn Trường

 

Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 

 

3. Đ/c Trần Xuân Diến

 

Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0976.814.067

 

 

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Phùng Bá Thế Văn phòng – Thống kê 0388199569
2 Phùng Thị Hương Văn phòng – Thống kê 0388341564
3 Phạm Thị Huyền Tư pháp – Hộ tịch 0936922561
4 Vũ Huy Ngọc Địa chính – Xây dựng 0983657657
5 Vũ Huy Dung Văn hóa – Xã hội 0965315465