Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 15:09 Số lượt xem: 1003
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Đại Bái

- Địa chỉ: Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: daibai.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

1. Đ/c Đinh Gia Khoa

 

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0912.615.087

 

2. Đ/c Nguyễn Văn Tâm

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0915.102.019

3. Đ/c Nguyễn Văn Quảng

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0982.935.111

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Nguyễn Văn Giang Tư pháp – Hộ tịch 0983200532
2 Nguyễn Thị Mến Tư pháp – Chứng thực 0968352970
3 Nguyễn Thị Mỹ Văn Hóa – Xã Hội 0979688025
4 Nguyễn Công Đoàn Địa chính – Xây dựng 0975996603
5 Lê Thị Thắm Văn phòng một cửa 0941012669