Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 10:56 Số lượt xem: 627
Tổ chức bộ máy 

1. Đ/c Nguyễn Bá Biên

 

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0988.090.741

 

2. Đ/c Nguyễn Công Ba

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0983.569.044

 

3. Đ/c Nguyễn Văn Đức

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0917.304.574

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

1 Nguyễn Văn Phùng Văn phòng – Thống kê 0915626299
2 Đoàn Thị Ngọc Ánh Tư pháp - Hộ tịch 0974042149
3 Lê Thị Yến Tư pháp - Hộ tịch 0926969700
4 Nguyễn Thị Thao Địa chính – xây dựng 0966265132