Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 15:01 Số lượt xem: 729
Tổ chức bộ máy

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Giang Sơn

- Địa chỉ: Giang Sơn - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: giangson.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

 

1. Đ/c Trương Thế Huy

 

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0904.098.173

 

2. Đ/c Nguyễn Đình Tuấn

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 

 

3. Đ/c Phan Đình Công

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0167.856.6033

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Vũ Văn Du Văn phòng – Thống kê 0393104887
2 Trần Thắng Quân Văn phòng – Thống kê 0976073372
3 Nguyễn Thế Khiên Địa chính – Xây dựng 0934383066
4 Nguyễn Đình Hường Tư pháp Hộ tịch 0975561577
5 Nguyễn đình Chuyển Văn hóa – xã hội 0972717019