HỘI NGHỊ LẦN THỨ XI CỦA UBMTTQ XÃ QUỲNH PHÚ, NHIỆM KỲ 2019-2024

27/12/2023 14:37 Số lượt xem: 37

Hội nghị lần thứ XI của UBMMTQ xã Quỳnh Phú, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả của MTTQ xã năm 2023, xây dựng chương trình thống nhất hành động năm 2024.

Hội nghị lần thứ XI của UBMMTQ xã Quỳnh Phú, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả của MTTQ xã năm 2023, xây dựng chương trình thống nhất hành động năm 2024.

Nguyễn Ánh
Nguồn: MTTQ xã