Tổ chức bộ máy UBND

31/05/2019 14:16 Số lượt xem: 590

Tổ chức bộ máy UBND

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: UBND xã Vạn Ninh

- Địa chỉ: Vạn Ninh - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: vanninh.giabinh@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

 

1. Đ/c Nguyễn Duy Văn

 

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0986 692 595

 

2. Đ/c Vũ Văn Uy

 

Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại : 0943.038.127

 

3. Đ/c Nguyễn Trọng Diêm

 

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 01234.137.348

 

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

 

1 Hà Thế Minh Văn phòng – Thống kê 0989568848
2 Đỗ Văn Sự Tư pháp - Hộ tịch 0914344989
3 Nguyễn Trọng Bút Tư pháp - Hộ tịch 0985334168
4 Lê Văn Đấu Văn hóa – Xã hội 0963945620
5 Vũ Quang Hùng Địa chính – Xây dựng 01662050299