Huyện đoàn

14/01/2016 03:34 Số lượt xem: 713

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Huyện đoàn

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c 

Chức vụ: Bí thư huyện đoàn

Số điện thoại: 

 

2. Đ/c Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Phó Bí thư huyện đoàn

Số điện thoại: 0988.446.868

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

 

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ tỉnh, huyện tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của huyện.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn.