Hội Cựu chiến binh

16/11/2016 10:30 Số lượt xem: 569

 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Hội Cựu chiến binh

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c Nguyễn Bá Sơn

 

Chức vụ : Chủ tịch

Điện thoại: 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. CHỨC NĂNG

- Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh.

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng về chủ trương lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh và các chủ trương lãnh đạo khác.

- Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

- Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vị quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.