Trung tâm chính trị

16/11/2016 09:50 Số lượt xem: 572

 

 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm chính trị

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy  

1. Đ/c: Nguyễn Quang Ba

        Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm

Số điện thoại: 0222.3.677.256

 

2. Đ/c: Đoàn Công Sỹ

        Phó Giám đốc  

Số điện thoại: 

 

3. Đ/c: Nguyễn Chí Đức

       Phó Giám đốc  

Số điện thoại: 

 

Chức năng, Nhiệm vụ  của TTBDCT cấp huyện:

          a. Chức năng

          -  TTBDCT cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và UBND cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện. 

          -  TTBDCT cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị- hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác  xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- Xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
                 ( Trích điều 1 Quyết định 185- QĐ/TW của Ban bí thư TW)

         b.Nhiệm vụ của TTBDCT:

          - Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị- hành chính; Bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, các chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn huyện.

          - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng ( là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các nhóm đoàn thể ở cơ sở. 
          - Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng lý luận chính trị cho Đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp uỷ viên cơ sở. 

          - Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách…. Cho độ ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. 

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.