Hội liên hiệp phụ nữ

14/01/2016 03:30 Số lượt xem: 620

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Hội liên hiệp phụ nữ

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy

 

1. Đ/c Trần Thị Hoa

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại :0915.662.487

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Nhưng

 

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 037.8563439

 

3. Đ/c Phùng Thị Hiền

 

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0966.158.956
 
II. Chức năng, nhiệm vụ

Hội LHPN là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Mục đích của Hội là hoạt động vì sự bình đẳng bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

1. Chức năng:

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đản, chính sách pháp luật của nhà nước; vận động xã hội bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ:

Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

Xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh; 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của BCH Hội LHPN cấp huyện

Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp và cấp trên;

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp và cấp trên;

Đại diện cho tổ chức Hội và phụ nữ địa phương tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luất liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công phụ nữ;