Ban Tuyên giáo Huyện ủy

08/01/2016 08:18 Số lượt xem: 805

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c: Nguyễn Quang Ba

Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.033

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân

 Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại:

3. Đ/c Nguyễn Gia Toản

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình

Điện thoại : 0982476189

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY  CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

         Thực hiện công văn số: 14/CV- BBT ngày 23/5/2013 của Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phần về việc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của huyện Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo về chức năng, nhiệm vụ của ban với những nội dung sau:

         I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          A. Chức năng

         1. Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác Xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lĩnh vực lịch sử Đảng bộ huyện.

          2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

          B. Nhiệm vụ

         1. Nghiên cứu, đề xuất:

          1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Huyện uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

          1.2. Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tuyên giáo; lĩnh vực lịch sử Đảng bộ huỵên, xã, thị trấn.

          1.3. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

          1.4. Tham gia với HĐND, UBND huyện trong việc vận dụng, thể chế hoá các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

          1.5. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

          2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          2.1. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực tuyên giáo.

       2.2. Tổ chức bồi dưỡng LLCT, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của ngành dọc cấp trên và của Huyện uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cơ sở.

          2.3. Tổ chức hướng dẫn hoạt động cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng.

        2.4. Sưu tầm, tổng hợp tư liệu phục vụ công tác tái bản lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, truyền thống các ngành.

      2.5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

         2.6. Hàng tháng, hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ tới các TCCS Đảng.

         3. Thẩm định, thẩm tra:

          Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

         4. Phối hợp:

          4.1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

          4.2. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

       5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ giao:

        5.1. Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các chi hội văn học - nghệ thuật, CLB thơ đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         5.2. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm BDCT huyện, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện.

        5.3. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về công tác tuyên giáo của các cấp uỷ Đảng trực thuộc Huyện uỷ.

          5.4. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

          II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          A. Lãnh đạo Ban

                - Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Quang Ba UVBTU; ĐT 0911.017.706.

                - Phó Ban: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân

                - Điện thoại Cơ quan:  0241.3556.033

          B.  Biên chế

          Biên chế của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có từ 4 đến 5 cán bộ.

          III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

        A. Đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

          1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi  mặt của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ và Thường trực Huyện uỷ; Thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc lĩnh vực tuyên giáo với Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực huyện uỷ.

          2. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ định kỳ báo cáo công tác, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

            B. Đối với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ:

        Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ thực hiện tốt các chức năng tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Xây dựng Đảng.

            C. Đối với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện

          1. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn công tác quản lý nhà nước, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, tạo điều kiện để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

           2. Các kỳ họp HĐND và UBND huyện để bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo thì đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo được mời tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết lãnh đạo Ban làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

          D. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

          1. Trong phạm vi lĩnh vực công tác, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh và của Huyện uỷ.

          2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ tổ chức, triển khai học tập các Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế của Đảng và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao

            Đ. Đối với cấp uỷ và các ban tham mưu giúp việc của cấp uỷ cấp dưới

           1. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với Đảng uỷ các xã, thị trấn; Chi, Đảng bộ khối cơ quan huyện là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.

           2. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ.