Văn phòng Huyện ủy

08/01/2016 03:06 Số lượt xem: 674

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c: Vũ Văn Quý

 

Huyện ủy viên

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0222.3556.234

 

2. Đ/c: Phan Đình Diện

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 

3. Đ/c: Nguyễn Thị Huệ

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

- Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại trong huyện; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ. 

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp uỷ huyện.

II. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng và tổ chức quy chế làm việc. 

+ Tham  mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Huyện uỷ. 

+ Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác Văn phòng cấp uỷ.

- Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

+ Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy định. 

+ Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng. 

+ Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng và công tác tài chính – kế toán cho các chi, đảng bộ cơ sở.

- Thẩm định, thẩm tra:

+ Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án. 

+ Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực giao). 

- Phối hợp:

+ Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế