Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

08/01/2016 07:35 Số lượt xem: 1063

  

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c: Hoàng Văn Chinh

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.275

 

2. Đ/c: Trần Danh Đảng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Điện thoại: 0913.069.737

 

3. Đ/c Trần Thị Ngọc Lan

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

Điện thoại : 0912.200.468

Email: ttnlan.gb@bacninh.gov.vn

 

   Chức năng nhiệm vụ  

- Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện BCH, BTV Huyện uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.  Thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBKT các cấp quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng. 

 
1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.  
 
2. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.
 
 3. Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành trung ương Đảng.
 
4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật.
 
5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.
 
6. Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.