Phòng Y tế

04/01/2016 01:57 Số lượt xem: 1012

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Phòng Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: pyt.gb@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy              

 

 

1. Đ/c Nguyễn Tiến Bạn
 
 
 

Huyện ủy viên

Trưởng phòng

Điện thoại : 0367815343

Email: ntban.gb@bacninh.gov.vn

 
Điều 1: Vị trí, Chức năng của Phòng y tế:

1. Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

2. Phòng y tế chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2:  Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng y tế:

1. Phòng y tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nhà nước về y tế trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

2. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

3. Tham mưu cho UBND huyện các giải pháp tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

4. Xây dựng và trình UBND huyện các Quyết định, kế hoạch về công tác y tế trên địa bàn huyện. Nhất là chương trình kế hoạch và giải pháp để thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chương trình phát triển mạng lưới y tế từ huyện đến thôn xã, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thuộc địa bàn huyện quản lý, đảm bảo cơ cấu quản lý, thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ y tế trong huyện, chương trình xã hội hoá công tác y tế trên địa bàn.

5. Xây dựng và trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6.  Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực y tế trên địa bàn sau khi được phê duyệt; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể các cấp có liên quan đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật và các nội dung có liên quan về lĩnh vực y tế, nhất là công tác vệ sinh phòng bệnh, để mọi người nâng cao nhận thức và tự chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng.

7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức y tế trên địa bàn theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn các cơ quan có tổ chức y tế để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; Đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức y tế xã và các đơn vị nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân địa phương.

8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý khám chữa bệnh, dự phòng và  phong trào y tế cơ sở; Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, kiểm tra và thanh tra đối với các tổ chức hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn trong thực hiện các quy định của pháp luật.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở y tế.

11. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức và tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao cho phòng.

Điều 3:  Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Tổ chức.

a, Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng là người đứng đầu cơ quan  chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, đồng thời Trưởng phòng cũng là chủ tài khoản của đơn vị.

Việc bổ nhiệm điều động, luân chuyển, khen thưởng kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức thực hiện chế độ chính sách với Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh Bắc Ninh.

b,   Các công chức chuyên môn nghiệp vụ: 

1. Công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại Phòng y tế được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao và khả năng biên chế hành chính của UBND huyện do UBND tỉnh giao hàng năm.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành của trưởng phòng; Thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn do Trưởng phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công đảm nhiệm.

2. Biên chế:

- Biên chế cán bộ công chức của Phòng y tế do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của UBND huyện do Chủ tịch tỉnh giao hàng năm.

Trên đây là vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng y tế huyện Gia Bình