Thanh tra huyện

04/01/2016 02:50 Số lượt xem: 1356

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

- Địa chỉ thư điện tử: ptt.gb@bacninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy             

 
 
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Cường
 
Huyện ủy viên

Chánh Thanh tra

Điện thoại : 0915.009.829

Email: nncuong.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Đ/c Trần Văn Chúc

 

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại : 

Email: tvchuc.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Đ/c Trần Thế Phương

 

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại : 0968.413.456

Email: ttphuong.gb@bacninh.gov.vn

 

III.  Vị trí và chức năng của Thanh tra huyện

 Thanh tra huyện Gia Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, phòng, chống  tham nhũng theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện

 

III.  Vị trí và chức năng của Thanh tra huyện

 Thanh tra huyện Gia Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, phòng, chống  tham nhũng theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện

2.1 Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2.2 Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

2.3 Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.4 Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.