Ban Dân vận Huyện ủy

08/01/2016 08:13 Số lượt xem: 802

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh

II. Tổ chức bộ máy 

 

1. Đ/c: Nguyễn Thị Luân

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gia Bình  

Số điện thoại: 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Chức năng:

 

           Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa trên địa bàn huyện.

 

2. Nhiệm vụ:

 

            - Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm bắt tình hình diễn biến trong các đối tượng quần chúng; kiểm tra, giám sát các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đề xuất những chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác vận động quần chúng.

 

            - Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng trong khối đoàn thể huyện; tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ trong hệ thống dân vận.

 

            - Hàng năm tổ chức, hướng dẫn nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp công tác dân vận cho cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng.